حمله پانیک یا پانیک اتک، دوره ای ناگهانی از ترس شدید است که وقتی خطر واقعی یا دلیل واضحی وجود ندارد، بروز می کند و چندین واکنش فیزیکی شدید را تحریک می کند.

نتیجه ای یافت نشد