سندرم توره اختلالی است که شامل حرکات تکراری و اصوات ناخواسته ای می شود که کنترل کردن آن ها دشوار است.

نتیجه ای یافت نشد