سندروم خستگی مزمن (CFC) یک اختلال پیچیده است که با خستگی مزمن و شدیدی که هیچ ریشه فیزیکی ندارد، مشخص می شود.

نتیجه ای یافت نشد