کم توانی ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی، با هوش یا توانایی ذهنی پایین تر از متوسط و فقدان مهارت های لازم برای فعالیت های روزمره زندگی مشخص می شود.

نتیجه ای یافت نشد