هراس اختصاصی ترس شدید و غیرمنطقی از اشیا یا موقعیت هایی هستند که خطر واقعی کمی دارند، اما منجر به اضطراب و اجتناب می شوند.

نتیجه ای یافت نشد