کمبود میل جنسی یا همان سرد مزاجی زنان از شکایات رایج بین زنان است. میل جنسی زنان در طی زمان به طور طبیعی نوسان دارد.

نتیجه ای یافت نشد