Students use the Biofeedback lab to learn what techniques will help them manage stress. (Photo courtesy of Maureen Rice.)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

تحریک مغز توسط تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS) انجام می شود. تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS) یک روش غیرتهاجمی است که از میدان های مغناطیسی برای تحریک سلول های مغزی استفاده می کند. از این روش برای درمان برخی از اختلالات روانشناختی مانند افسردگی مقاوم به درمان و اختلالات اضطرابی استفاده می شود.

 

(۹۹) بازدید