معاونت پژوهش و توسعه معاونت پژوهشی گروه آتیه از سال 1393 فعالیت خود را در حوزه­ی سیاست گذاری، مدیریت، نظارت و ارزیابی فعالیت های علمی، پژوهشی، کیفیت خدمات، گسترش دانش آغاز نموده است. تلاش این معاونت بر استفاده از روش های برنامه ریزی و مدیریتی علمی به منظور پژوهش محور نمودن تمامی فعالیت ها در تمامی سطوح می باشد. در ادامه مجموعه فعالیت های این گروه در بخش­های مختلف ذکر می گردد:
1) بخش مدیریت دانش
1. تدوین روندهای موجود در کلینیک های درمانی (روند ارزیابی، ملاک­های ورود و خروج به کلینیک ها، نحوه ی ارجاع و ....)
2. تدوین روندهای آتی در کلینیک های درمانی (روندهای تصمیم­گیری و اجرایی)
3. تدوین فرآیندهای کسب اطلاعات به منظور نگارش طرح استراتژیک
4. تدوین روندهایی برای استفاده از اطلاعات و داده ها در تصمیم گیری ها
5. ارائه ی راهکارهایی جهت انتقال دانش از سوی مدیران کلینیک ها به درمانگران
2) مجله ­ی علمی- پژوهشی و سایت اینترنتی
3) طرح­های پژوهشی عمومی
1-1- تدوین روندهایی جهت ثبت و طبقه بندی اطلاعات و داده ها به منظور انجام امور پژوهشی
1-2- سازمان دهی پژوهش های مربوط به پایان نامه های دانشگاهی
1-3- تدوین روندی برای تعیین اثربخشی درمان های جدید و شیوه ی به کارگیری آن ها
1-4- معرفی اولویت های پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن
1-5- قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین گروه آتیه و سایر موسسات
1-6- مدیریت و نظارت بر خرید تجهیزات و توسعه ی کلینیک های درمانی
1-7- کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی گروه آتیه بر اساس زمان بندی طرح نامه های مصوّب
4) طرح­های پژوهشی داخلی
2-1- معرفی اولویت های پژوهشی جهت انتشار داخلی
2-2- انتشار طرح های پژوهشی در داخل کشور
2-3- همکاری علمی با مراکز علمی و درمانی داخل کشور
2-4- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
5) طرح­های پژوهشی خارجی
3-1- معرفی اولویت های پژوهشی جهت انتشار خارجی
3-2- انتشار طرح های پژوهشی در خارج از کشور
3-3- همکاری علمی با مراکز علمی و درمانی در خارج از کشور
6) کتابخانه و اسناد علمی
1. تهیه ی روندهایی برای ثبت پژوهش های انجام شده و در دسترس قرار گرفتن آن ها
2. فراهم آوردن مجموعه ای از کتب و مقالات مورد نیاز برای کلینیک ها

اعضای شورای پژوهشی گروه آتیه :
• ریاست مرکز
• معاون پژوهشی
• معاون درمانی
• معاون مالی- اداری
• همکاران پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی گروه آتیه

گردآورنده: جناب آقای دکتر سعید قنبری ، معاونت پژوهشی کلینیک آتیه

آشنایی با کلینیک آتیه

آشنایی با آتیه

اطلاعيه

اطلاعيه
کلینیک آتیه درخشان ذهن