نوروفیدبک *

نوروفیدبک روشی برای آموزش مغز توسط خود مغز از طریق بازخورد عصبی موثر در درمان اختلالاتی مانند نقص توجه – بیش فعالی، مشکلات یادگیری و ... ادامه مطلب

خدمات نوروفیدبک

نوروفیدبک روشی برای آموزش مغز توسط خود مغز از طریق بازخورد عصبی موثر در درمان اختلالاتی مانند نقص توجه – بیش فعالی، مشکلات یادگیری و ... ادامه مطلب