نقشه مغزی (QEEG)

 ثبت و مقایسه امواج مغزی با هدف: کمک به تشخیص اختلالاات روانشناختی راهنما در تعیین پروتکل‌های درمان های تکنولوژیک مانند نوروفیدبک بررسی میزان اثربخشی درمان ... ادامه مطلب