شروع فرآیند درمان

درمان های تکنولوژیک تحریک الکتریکی مغز با tDCS و tACS، نوروفیدبک NF بازتوانی شناختی کامپیوتری بیوفیدبک BF تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای TMS و آموزش روانی ... ادامه مطلب