خدمات درمانی برای مراجعان تحت پوشش بیمه ها

بیمه تامین اجتماعی
 • خدمات نقشه مغزی
 • ویزیت روانپزشکی
بیمه سلامت

ویزیت روانپزشکی

بیمه کارکنان بیمه مرکزی
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی، ویزیت روانپزشکی
 • نقشه مغزی،تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)، نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • روان درمانی و مشاوره
 • تست های روانشناختی، گفتار درمانی و کاردرمانی
بیمه ایران
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی، ویزیت روانپزشکی
 • نقشه مغزی،تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)، نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • روان درمانی و مشاوره
 • تست های روانشناختی، گفتار درمانی و کاردرمانی
بیمه ملت
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک
بیمه سامان
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی
 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک
 • گفتار درمانی و کار درمانی
 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک
بیمه آسیا
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی

 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

 • گفتار درمانی و کار درمانی

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیمه سینا
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی

 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

 • گفتار درمانی و کار درمانی

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیمه رازی
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی

 • گفتار درمانی و کار درمانی

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

بیمه سرمد
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی

 • گفتار درمانی و کار درمانی

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

 • نوروفیدبک و بیوفیدبکروان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

بیمه البرز
 • ویزیت روانپزشکی، روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

 • گفتار درمانی و کار درمانی

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

 • نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیمه کانون سردفتران و دفتریاران
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی

 • روان درمانی و مشاوره توسط روانپزشک

 • گفتار درمانی و کار درمانی

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک

بیمه کارکنان شرکت پلیمر آریاساسول
 • مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی

 • تست های روانشناختی،روان درمانی و مشاوره

 • نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS)

بیمه کارکنان بانک مرکزی

مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی و روان درمانی 

گفتار درمانی و کاردرمانی

نقشه مغزی و تحریک مغناطیسی مغز (rTMS) و بیوفیدبک