سید حسین شجاعی

  • ۱۳۹۶    کارشناسي ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: بررسی تاثیر تعادل آکوپیشنال با کیفیت زندگی

  • ۱۳۹۲    کارشناسي کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

  • از ۱۳۹۸      بخش کاردرمانی گروه آتيه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۸-۱۳۹۷          بخش کاردرمانی کلینیک نوژین
  • ۱۳۹۲ – ۱۳۹۶  بخش کاردرمانی کلینیک تخصصی دکتر پرند

انتشارات: مقاله

  1. شجاعی، سیدحسین. رنگ و تاثيرآن بر روي عملکردهاي روانشناختي افراد. سال ۱۳۹۹.
  2. شجاعی، سیدحسین. رنگ و تاثيرآن بر روي افراد در محیط کار. سال ۱۳۹۹.
  3. شجاعی، سیدحسین. بررسي ارتباط تعادل آکيوپيشنال با کيفيت زندگي بين دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. سال ۱۳۹۹.

 

 

انتشارات: کتاب

  1. شجاعی، سیدحسین. تناسب با کار: نقش آناليز نيازهاي فيزيکي و ارزيابي ظرفيت فيزيکي. تهران: انتشارات علوم پزشکی شهید بهشتی، سال۱۳۹۹.