عکس مربوط به رزومه مهدیه قربانی

مهدیه قربانی

 

 •  ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد   رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان   دانشگاه: شهید بهشتی

موضوع پایان نامه: حساسیت مادرانه و تأثیر آن بر مشارکت مادر در درمان و نشانه­های اتیسم

 

 • ۱۳۹۳     کارشناسی   رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی    دانشگاه: شهید بهشتی  

     موضوع پایا نامه: تعیین ملاک های انتخاب همسر

 

 •  ۱۳۸۸  دیپلم    رشته تحصیلی: علوم انسانی    دبیرستان: نمونه دولتی فرهنگ/ ساری

 • از سال ۹۵ تاکنون   همکاری در کمیته سلامت روان موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا (گروه درمانگر و روان درمانگر انفرادی)

 • ۹۳ تا ۹۷    سوپروایزر و درمانگر در مرکز سازماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک

 

 • ۹۷            روان درمانگر کودک در مرکز مشاوره و روان­درمانی سگال

 

 • ۹۷ تاکنون   روان درمانگر تحلیلی کلینیک تحول مرکز آتیه درخشان ذهن

 

 • ۹۷ تا ۹۹    روان درمانگر تحلیلی مرکز مشاوره و روان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 • ۹۹ تاکنون  روان درمانگر تحلیلی کلینیک وفور

 

 1. Ghorbani, M., Pouretemad, H., Ghanbari, S., Akbari-Zardkhaneh, S., mohammadi, M., soroor, G. (2017). The effects of ‘HAMKA’ program on maternal sensitivity of mothers’ of Autistic children. 6th basic and clinical neursience congress. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

قربانی، م. پوراعتماد، ح. قنبری، س. اکبری زردخانه، س. محمدی، م. سرور، گ. (۱۳۹۷). تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر حساسیت مادرانه بر کیفیت مراقبت مادران دارای کودکان اتیستیک. هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی. تهران (ارایه به صورت پوستر)

 • سال ۹۳        مشاور تحصیلی موسسه آموزش عالی آزاد ماهان