عکس مربوط به رزومه محمد رستمی گنجینه

دکتر محمد رستمي گنجینه

 • پسادکتری: روانشناسی شناختی، دانشگاه علامه طباطبایی، از سال ۹۸ تاکنون
 • دکتری: علوم شناختی، گرایش روانشناسی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۸
 • فرصت مطالعاتی: دانشگاه علوم پزشکی گوتینگن، آلمان، ۱۳۹۶
 • کارشناسی ارشد: روانشناسي عمومي، دانشگاه تبريز، ۱۳۸۹
 • کارشناسی: روانشناسي عمومي، دانشگاه محقق اردبيلي،۱۳۸۷

 • کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از سال ۹۳ تاکنون
 • مدیر بخش کودک کلینیک آتیه ذهن درخشان، تهران، ۹۸-۹۹
 • کارشناس سازمان بهزیستی (امریه سربازی)، سال ۹۰

 

 

 1. Abdi S., Ashraf-Ganjoue A., Rezaian S, Oveisgharan S, Rostami M., Vahabi Z. Association Between Brain Imaging Features and Prognosis in Patients with Acute Ischemic Stroke [Under Review].
 2. Rostami M., Faridi, F., Khosrowabadi R. (2021). Brain functional correlates of intelligence score in ADHD based on EEG. Basic and Clinical Neuroscience. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/bcn.2021.1904.1
 3. Vahabi, Z., Rostami, M., & Joghataie, M. T. (2021). Cognitive Assessment and Training in Iranian Retirees: A Study Design Report. Journal of Modern Rehabilitation, ۱۵(۴), ۱۸۳-۱۸۶.
 4. Asadollahi, M., Roozbeh, M., Amin Edalatkhah.,, Roozbeh.,  Rostami, M., Simani, L (2021). Evaluating executive function in patients with idiopathic generalized epilepsy using the frontal assessment battery. International Clinical Neuroscience Journal, Vol. 8 No. 2, Page 80-84.
 5. Simani, L., Raminfard, S., Asadollahi, M., Roozbeh, M., Ryan, F., & Rostami, M. (۲۰۲۰). Neurochemicals of limbic system and thalamofrontal cortical network: Are they different between patients with idiopathic generalized epilepsy and psychogenic nonepileptic seizure? Epilepsy & Behavior, ۱۱۲, ۱۰۷۴۸۰.
 6. Rostami M., Khosrowabadi R., Albrecht B., Rothenberger A., Pouretemad HR., (2020). ADHD Subtypes: Testing the Multilevel Additive Model of Hyperactivity/Impulsivity and Inattention. Applied Neuropsychology: child.  DOI:10.1080/21622965.2020.1806067
 7. Rostami M., Khosrowabadi, Albrecht B., Rothenberger A., Pouretemad H.R., (2020). Classifying ADHD subtypes/ presentations considering the joint effect of three levels of investigation. Nordic Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1787512
 8. Rostami M., Farashi S., Khosrowabadi R., Pouretemad HR., (2020). Discrimination of ADHD Subtypes Using Decision Tree on Behavioral, Neuropsychological and Neural Markers. Basic and Clinical Neuroscience. http://dx. 10.32598/bcn.9.10.115.
 9. Simani L., Roozbeh M., Rostami M., Pakdaman H., Asadollahi M., Ramezani M (2020). Attention and inhibitory control deficit in patients with genetic generalized epilepsy and psychogenic non-epileptic seizure. Epilepsy & Behavior. DOI: ۱۰۱۶/j.yebeh.2019.106672
 10. Nazari MA, Alivandivafa M., Lotfi S., Rostami M., Soltani S (2018). Using Signal Detection Theory to Investigate the Impact of Mood Induction on Emotional Information Processing in Individuals with Behavioral Activation/Inhibition System. Journal of Practice in Clinical Psychology; ۶ (۳)
 11. Mohammadi F., Rostami M., Khosrowabadi R., Pouretemad HR (2015). Pattern Discovery of ADHD Disorder Using Graph Theory on Task-Free fMRI Data. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). ۲ (۱۰), ۳۱۵۹-۰۰۴۰

 

 1. برجعلی احمد، رستمی محمد (۱۴۰۰). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه. فصلنامه روانشناسی شناختی. ۹ (۲) :۵۳-۶۳
 2. محمد رستمی، رضا خسروآبادی، حمیدرضا پوراعتماد (۱۳۹۹). مشخصات الکتروانسفالوگرافی زیرگروه‌های کودکان با نقص توجه/بیش فعالی. تازه های علوم شناختی. ۲۲ (۱) :۷۰-۸۰
 3. حمید رضا پور اعتماد. محمد رستمی. مهسا بابا محمدی. (۱۳۹۳). بررسي مباني روانسنجي نسخه فارسی سیاهه نارساخواني بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان. فصلنامه دست آوردهای روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ۴، شماره ۲.
 4. علی فخاری. محمد رستمي. تورج هاشمي. بهزاد وحید حاجی آقایی نیا. (۱۳۹۳). رابطه ويژگيهاي خانوادگی، سبک‏های حل مسئله و رویدادهای استرس زای زندگی با اقدام به خودکشي. فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. دوره ۱۲، شماره ۲.
 5. محمد رستمي. تورج هاشمي. مجيد محمود عليلو. (۱۳۹۲). مقايسه ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و جهت گيري مذهبي در افراد اقدام کننده به خودکشي و گروه گواه. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکی اروميه. دوره ۲۴، شماره ۱۲.
 6. محمد رستمي. محمد علي نظري. مير تقي گروسي فرشي (۱۳۹۱). تاثير القاي خلق بر الگوهاي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي رفتاري. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. دوره ۳۴.شماره ۲.
 7. علي فخاري. محمد رستمي. محمد علي نظري. مير تقي گروسي فرشي (۱۳۹۱). اثر خلق القاء شده بر ناقرينگي ناحيه پيشاني مغز در افراد با سيستم هاي فعال ساز و بازدارنده رفتاري. فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. دوره ۱۰. شماره۱.
 8. محمد علي نظري. قسيم نبي زاده. شهرام واحدي. محمد رستمي (۱۳۹۱). بررسي اعتبار و روايي آزمون خودارزيابي تصاوير آدمک. مجله پژوهش در سلامت روانشناختي دانشگاه خوارزمي. دوره۶. شماره ۲.
 9. محمد علي نظري. محمد رستمي (۱۳۹۰). اثر متفاوت تصاوير عاطفي بر واکنش هاي هيجاني افراد با ويژگي سيستم فعال ساز/بازداري رفتاري. فصلنامه پژوهش هاي کاربردي روانشناسي دانشگاه تهران. دوره ۲. شماره ۲.

 

 1. طراحی و تدوین بسته توانبخشی شناختی برای بزرگسالان (۱۳۹۹). در حال اجرا
 2. طراحی، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه کامپیوتری ارتقاء شناختی برای سالمندان ایرانی (۱۳۹۹). در حال اجرا.
 3. تهیه بانک اطلاعات آزمون‏های ارزیابی شناختی کشور (۱۳۹۷). اتمام یافته. (https://cogc.ir/index.php?ctrl=paper&actn=paper_view&lang=1&id=4050)
 4. تغییرات شناختی و متابولیکی در بیماران مبتلا به حملات سایکوژنیک کاذب و صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک. (۱۳۹۷). اتمام یافته.
 5. نظام‌های رفتاری مواجهه مناسب با خشونت خانگی: مقایسه مدل پنج عاملی شخصیت، سیستم فعال‌سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، ذهن آگاهی و تاب­آوری در مردان مرتکب خشونت خانگی و افراد عادی و ارائه الگوی آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی (۱۳۹۵). اتمام یافته.
 6. بررسی مکانیزم های عصبی زیر گروه های اختلال ADHD و استفاده از رویکرد درمانی نوروفیدبک (۱۳۹۴). اتمام یافته.
 7. تهیه پایگاه داده الکتروآنسفالوگرافی کمّی برای افراد ایرانی (۱۳۹۴). اتمام یافته.
 8. اثر خلق القاء شده بر ناقرينگي ناحيه پيشاني مغز در افراد با سيستم‏هاي فعال ساز و بازدارنده رفتاري. مرکز تحقيقات روانپزشکي باليني و علوم رفتاري دانشگاه علوم پژشکی تبریز (۱۳۹۰). اتمام یافته.
 9. مقايسه ويژگيهاي خانوادگي، سبک هاي حل مساله و رويدادهاي استرس زاي زندگي در افراد اقدام کننده به خودکشي و گروه گواه (۱۳۹۰). اتمام یافته.
 10. اثر الکتروآنسفالوگرافيک و نوروپسيکولوژيک افزايش توان آلفا با استفاده از نوروفيدبک و مقايسه آن با نوروفيدبک ساختگي (۱۳۹۰). اتمام یافته.

 • دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی از سال ۹۸
 • دانشگاه پيام نور

 

 1. Rostami M., (۲۰۱۸). Neural Mechanisms of ADHD Subgroups Based on Brain Signals. 7th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran, Iran.
 2. Rostami M., Khosrowabadi R., Pouretemad H.R., (2018). Correlation of EEG with Cognitive Performance on Children with ADHD. 7th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Tehran, Iran.
 3. محمد رستمی (۱۳۹۸). نشانگرهای EEG در ADHD. دومین سمپوزیوم مبانی عصبی- شناختی اختلالات رشدی. دانشگاه خوارزمی
 4. محمد رستمی. فاطمه باقریان (۱۳۹۲). مقایسه ویژگیهای خانوادگی و حمایت اجتماعی در اقدام کننده گان به خودکشی و افراد عادی. دومین سمینار انجمن روانشناسی اجتماعی ایران. تهران.
 5. محمد رستمي. مجتبي صالحي. سايرا لطفي (۱۳۹۱). ارتباط سيستم هاي مغزي رفتاري با سلامت رواني در دانشجويان. چهارمين کنگره انجمن روانشناسي ايران. تهران.
 6. محمد رستمي. مجتبي صالحي. سايرا لطفي (۱۳۹۱). ارتباط سيستم هاي مغزي رفتاري با اختلالات رواني در دانشجويان. چهارمين کنگره انجمن روانشناسي ايران. تهران.
 7. مجتبي صالحي. محمد رستمي. علي کريمي (۱۳۹۱). تفاوتهاي جنسيتي در معناي زندگي، تحول اخلاقي و سبک هاي هويتي دانشجويان.ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه گيلان.
 8. مجتبي صالحي. محمد رستمي. علي کريمي (۱۳۹۱). نقش هوش هيجاني در رضايت مندي زناشويي دانشجويان. ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه گيلان.
 9. محمد رستمي. محمد علي نظري (۱۳۸۹). سيستم‏هاي مغزي-رفتاري، جنسيت و دست برتري. سومين کنگره انجمن روانشناسي ايران. تهران.

 • دستگاه نوروفیدبک روباتیک (۱۳۹۸)، شماره ثبت اختراع: ۱۰۰۰۵۲

 

 • بازی‏های شناختی: سنجش و ارتقاء، بنیاد ملی بازیهای رایانه‏ای و بنیاد ملی نخبگان، ۱۴۰۰
 • ارزیابی شناختی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۹
 • ارتقاء و توانبخشی شناختی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۹
 • نوروفیدبک، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۹
 • تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۹
 • الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG)، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۹
 • ارزیابی شناختی، شرکت کاگنوتک، ۱۳۹۸

 • عضویت در کمیته راهبردی آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبایی با حکم معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
 • عضویت در انجمن علوم و فناوری های شناختی
 • عضویت در انجمن روانشناسی
 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی

 

 • Applied Neuropsychology: Child
 • Basic and Clinical Neuroscience
 • فصلنامه تازه‏های علوم شناختی
 • فصلنامه روانشناسی کاربردی

 

 

 • تحریک الکتریکی مغز (tDCS)
 • تحریک مغناطیسی مغز (TMS)
 • الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG)
 • نرم افزار EEGLAB برای تحلیل داده های QEEG
 • نرم افزار Neuroguide برای تحلیل داده های QEEG
 • پتانسیل وابسته به رویداد (ERP)
 • نرم افزار Wineeg برای تحلیل داده های ERP
 • نوروفیدبک
 • نرم افزار Psytaskبرای طراحی تکالیف شناختی
 • نرم افزار Spss
 • ردیاب چشمی (Eye Tracker)
 • ارزیابی و توانبخشی شناختی با ۷ سال سابقه کار علمی و اجرایی در ستاد توسعه علوم وفناوری‏های شناختی