شادی کبیری آق زیارت

 • ۱۳۹۶    دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد واحد رودهن

موضوع رساله: پیش بینی بهزیستی ذهنی و سلامت عمومی بر اساس استرس ادراک شده و تصویر بدن با میانجی گری شفقت به خود در زنان ورزشکار

 

 • ۱۳۹۳    کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

موضوع پايان‌نامه: تبیین روابط ساختاری طرحواره های هیجانی، سبک دلبستگی و تعارض زناشویی

 

 • ۱۳۸۹    کارشناسي روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

 

 • ۱۳۷۸    ديپلم ریاضی و فیزیک

 • ۱۳۹۵ نوروتراپیست گروه آتيه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۷ ارزیاب کمیسیون تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن

 

 • ۱۳۹۸ روان درمانگر کلینیک از راه دور

 • ۱۳۹۶      عضو کارگروه پژوهش و فناوري ... روانشناس مرکز ارزیابی در پروژه "شناسایی و توسعه مدیران شایسته و جوان" در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت سال ۹۶

 • روانشناس مرکز ارزیابی در پروژه "شناسایی و توسعه مدیران شایسته و جوان" در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت سال ۹۶

 • مقاله در فصلنامه علمی_پژوهشی "مطالعات اندازه گیری و ارزشیلبی آموزشی" با عنوان "تبیین روابط ساختاری طرحواره هیجانی و سبک دلبستگی با تعارض زناشویی".سال ششم،شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۵، صص۳۲-۱۱.

 

 • مقاله در فصلنامه علمی_پژوهشی "سلامت روان کودک" با عنوان "غفلت و بی توجهی دوران کودکی و اختلالات درون نمود: نقش میانجی گر تنظیم هیجان".شماره د/۱۷/۹۷، تاریخ ۱/۴/۹۷

 

 • مقاله در فصلنامه علمی_پژوهشی "نشریه بین المللی یادگیری و کنترل حرکتی" با عنوان ": پیش بینی بهزیستی ذهنی و سلامت عمومی بر اساس استرس ادراک شده و تصویر بدن با میانجی گری شفقت به خود در زنان ورزشکار"(۲۰۲۱).

 •  دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر رشته روانشناسی مقطع کارشناسی

 

 • دانشگاه پیام نور واحد کرج رشته روانشناسی مقطع کارشناسی

 

 1. سال ۹۵ کارگاه نوروفیدبک عمومی EEG به مدت ۲۴ ساعت در مرکز مشاوره دانشگاه تهران؛
 2. سال ۹۶ کارگاه نوروفیدبک پیشرفته QEEG به مدت ۱۰ ساعت کلینیک آتیه؛
 3. سال ۹۶ کارگاه آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی به مدت ۶۰ ساعت کلینیک آتیه؛
 4. سال ۹۷ کارگاه دوره جامع و پیشرفته رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) به مدت ۱۰۰ ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پویش؛
 5. سال ۹۷ کارگاه دوره آزمون جامع ارزیابی شخصیت سواپ (SWAP) به مدت ۱۲ ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پویش، شرکت کرده ام.
 6. سال ۹۷ کارگاه آموزشی خانواده درمانی به مدت ۱۰۰ ساعت در مرکز مشاوره دانشگاه تهران، شرکت کرده ام.
 7. سال ۹۸ سوپرویژن دوره تخصصی تربیت درمانگر به مدت ۴۰ ساعت در مرکز مشاوره احیاء شرکت کرده ام.