دکتر نرگس فلاحت چیان مجرد

 • از ۱۳۹۹ دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران

 

 • ۱۳۹۹    کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش واسطه‌ای تحول من در رابطه بین ابعاد فرزندپروری ادراک‌شده و بهزیستی روانشناختی نوجوانان

 

 • ۱۳۹۴    کارشناسي روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب

 

 • ۱۳۸۶    ديپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان طلوع (شهرک غرب)

 

 • از ۱۴۰۰      عضو کمسیون ارزیابی و تشخیص گروه آتيه درخشان ذهن

 • سال۱۴۰۰  کارگاه: مداخلات ذهنی سازی و دلبستگی ویژه کودکان. مدرس: دکتر پریسا سادات موسوی. مرکز روانشناسی هیلان (تابستان ۱۴۰۰).

 

 • سال۱۴۰۰  کارگاه: کاربست ذهنی سازی و دلبستگی در روان‌درمانی و خانواده درمانی نوجوان. مدرس: دکتر پریسا سادات موسوی. مرکز روانشناسی هیلان (تابستان ۱۴۰۰).

 

 • سال۱۴۰۰  کارگاه: مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی: از کودکی تا بزرگسالی. مدرس: دکتر سعید قنبری. مرکز روانشناسی هیلان (بهار ۱۴۰۰).

 

 • سال۱۳۹۹     همایش: دهمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز ویژه بر بحران ها. موسسه: انجمن     روانپزشکی کودک و نوجوان ( آذر ۱۳۹۹).

 

 • سال ۱۳۹۹     ارتباط والد و نوجوان با تاکید بر چالش های ارتباط با جنس مخالف و فضای مجازی. مدرس: دکتر معصومه موسوی. موسسه: مرکز خدمات روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (تیر ۱۳۹۹).

 

 • سال ۱۳۹۸     مشکلات عاطفی نوجوان: مداخلات نوجوان.  مدرس: دکتر معصومه موسوی. موسسه: مرکز خدمات روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (مهر ۱۳۹۸).

 

 • سال ۱۳۹۸    دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت درمانگر شناختی رفتاری کودک و نوجوان.  مدرس: دکتر کارینه طهماسیان. موسسه: انجمن روانشناسی ایران ( شهریور ۱۳۹۸).

 

 • سال ۱۳۹۸    تربیت جنسی کودک و نوجوان. مدرس: دکتر آرش رمضانی. موسسه: انجمن روانشناسی ایران (مرداد۱۳۹۸).

 

 • سال ۱۳۹۸    تفسیر آزمون استنفورد بینه.  مدرس: دکتر کامبیز کامکاری. موسسه: موسسه روانشناسی دانشگاه تهران (تیر ۱۳۹۸).

 

 • سال ۱۳۹۸    کاربرد تکنیک های توجه آگاهی در روان درمانی. مدرس: دکتر مهرنوش اثباتی. موسسه: مرکز خدمات روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (تیر ۱۳۹۸).