تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۲۳

دکتر محمد رستمی گنجینه

عکس مربوط به رزومه محمد رستمی گنجینه

اطلاعات پزشک

 • پسادکتری: روانشناسی شناختی، دانشگاه علامه طباطبایی، از سال ۹۸ تاکنون
 • دکتری: علوم شناختی، گرایش روانشناسی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۸
 • فرصت مطالعاتی: دانشگاه علوم پزشکی گوتینگن، آلمان، ۱۳۹۶
 • کارشناسی ارشد: روانشناسي عمومي، دانشگاه تبريز، ۱۳۸۹
 • کارشناسی: روانشناسي عمومي، دانشگاه محقق اردبيلي،۱۳۸۷

 • کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از سال ۹۳ تاکنون
 • مدیر بخش کودک کلینیک آتیه ذهن درخشان، تهران، ۹۸-۹۹
 • کارشناس سازمان بهزیستی (امریه سربازی)، سال ۹۰

 • دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی از سال ۹۸
 • دانشگاه پيام نور

 1. طراحی و تدوین بسته توانبخشی شناختی برای بزرگسالان (۱۳۹۹). در حال اجرا
 2. طراحی، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه کامپیوتری ارتقاء شناختی برای سالمندان ایرانی (۱۳۹۹). در حال اجرا.
 3. تهیه بانک اطلاعات آزمون‏های ارزیابی شناختی کشور (۱۳۹۷). اتمام یافته. (https://cogc.ir/index.php?ctrl=paper&actn=paper_view&lang=1&id=4050)
 4. تغییرات شناختی و متابولیکی در بیماران مبتلا به حملات سایکوژنیک کاذب و صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک. (۱۳۹۷). اتمام یافته.
 5. نظام‌های رفتاری مواجهه مناسب با خشونت خانگی: مقایسه مدل پنج عاملی شخصیت، سیستم فعال‌سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، ذهن آگاهی و تاب­آوری در مردان مرتکب خشونت خانگی و افراد عادی و ارائه الگوی آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی (۱۳۹۵). اتمام یافته.
 6. بررسی مکانیزم های عصبی زیر گروه های اختلال ADHD و استفاده از رویکرد درمانی نوروفیدبک (۱۳۹۴). اتمام یافته.
 7. تهیه پایگاه داده الکتروآنسفالوگرافی کمّی برای افراد ایرانی (۱۳۹۴). اتمام یافته.
 8. اثر خلق القاء شده بر ناقرينگي ناحيه پيشاني مغز در افراد با سيستم‏هاي فعال ساز و بازدارنده رفتاري. مرکز تحقيقات روانپزشکي باليني و علوم رفتاري دانشگاه علوم پژشکی تبریز (۱۳۹۰). اتمام یافته.
 9. مقايسه ويژگيهاي خانوادگي، سبک هاي حل مساله و رويدادهاي استرس زاي زندگي در افراد اقدام کننده به خودکشي و گروه گواه (۱۳۹۰). اتمام یافته.
 10. اثر الکتروآنسفالوگرافيک و نوروپسيکولوژيک افزايش توان آلفا با استفاده از نوروفيدبک و مقايسه آن با نوروفيدبک ساختگي (۱۳۹۰). اتمام یافته.

 1. Abdi S., Ashraf-Ganjoue A., Rezaian S, Oveisgharan S, Rostami M., Vahabi Z. Association Between Brain Imaging Features and Prognosis in Patients with Acute Ischemic Stroke [Under Review].
 2. Rostami M., Faridi, F., Khosrowabadi R. (2021). Brain functional correlates of intelligence score in ADHD based on EEG. Basic and Clinical Neuroscience. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/bcn.2021.1904.1
 3. Vahabi, Z., Rostami, M., & Joghataie, M. T. (2021). Cognitive Assessment and Training in Iranian Retirees: A Study Design Report. Journal of Modern Rehabilitation, ۱۵(۴), ۱۸۳-۱۸۶.
 4. Asadollahi, M., Roozbeh, M., Amin Edalatkhah.,, Roozbeh.,  Rostami, M., Simani, L (2021). Evaluating executive function in patients with idiopathic generalized epilepsy using the frontal assessment battery. International Clinical Neuroscience Journal, Vol. 8 No. 2, Page 80-84.
 5. Simani, L., Raminfard, S., Asadollahi, M., Roozbeh, M., Ryan, F., & Rostami, M. (۲۰۲۰). Neurochemicals of limbic system and thalamofrontal cortical network: Are they different between patients with idiopathic generalized epilepsy and psychogenic nonepileptic seizure? Epilepsy & Behavior, ۱۱۲, ۱۰۷۴۸۰.
 6. Rostami M., Khosrowabadi R., Albrecht B., Rothenberger A., Pouretemad HR., (2020). ADHD Subtypes: Testing the Multilevel Additive Model of Hyperactivity/Impulsivity and Inattention. Applied Neuropsychology: child.  DOI:10.1080/21622965.2020.1806067
 7. Rostami M., Khosrowabadi, Albrecht B., Rothenberger A., Pouretemad H.R., (2020). Classifying ADHD subtypes/ presentations considering the joint effect of three levels of investigation. Nordic Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1787512
 8. Rostami M., Farashi S., Khosrowabadi R., Pouretemad HR., (2020). Discrimination of ADHD Subtypes Using Decision Tree on Behavioral, Neuropsychological and Neural Markers. Basic and Clinical Neuroscience. http://dx. 10.32598/bcn.9.10.115.
 9. Simani L., Roozbeh M., Rostami M., Pakdaman H., Asadollahi M., Ramezani M (2020). Attention and inhibitory control deficit in patients with genetic generalized epilepsy and psychogenic non-epileptic seizure. Epilepsy & Behavior. DOI: ۱۰۱۶/j.yebeh.2019.106672
 10. Nazari MA, Alivandivafa M., Lotfi S., Rostami M., Soltani S (2018). Using Signal Detection Theory to Investigate the Impact of Mood Induction on Emotional Information Processing in Individuals with Behavioral Activation/Inhibition System. Journal of Practice in Clinical Psychology; ۶ (۳)
 11. Mohammadi F., Rostami M., Khosrowabadi R., Pouretemad HR (2015). Pattern Discovery of ADHD Disorder Using Graph Theory on Task-Free fMRI Data. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). ۲ (۱۰), ۳۱۵۹-۰۰۴۰

 

 1. برجعلی احمد، رستمی محمد (۱۴۰۰). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه. فصلنامه روانشناسی شناختی. ۹ (۲) :۵۳-۶۳
 2. محمد رستمی، رضا خسروآبادی، حمیدرضا پوراعتماد (۱۳۹۹). مشخصات الکتروانسفالوگرافی زیرگروه‌های کودکان با نقص توجه/بیش فعالی. تازه های علوم شناختی. ۲۲ (۱) :۷۰-۸۰
 3. حمید رضا پور اعتماد. محمد رستمی. مهسا بابا محمدی. (۱۳۹۳). بررسي مباني روانسنجي نسخه فارسی سیاهه نارساخواني بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان. فصلنامه دست آوردهای روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ۴، شماره ۲.
 4. علی فخاری. محمد رستمي. تورج هاشمي. بهزاد وحید حاجی آقایی نیا. (۱۳۹۳). رابطه ويژگيهاي خانوادگی، سبک‏های حل مسئله و رویدادهای استرس زای زندگی با اقدام به خودکشي. فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. دوره ۱۲، شماره ۲.
 5. محمد رستمي. تورج هاشمي. مجيد محمود عليلو. (۱۳۹۲). مقايسه ويژگيهاي شخصيتي، حمايت اجتماعي و جهت گيري مذهبي در افراد اقدام کننده به خودکشي و گروه گواه. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکی اروميه. دوره ۲۴، شماره ۱۲.
 6. محمد رستمي. محمد علي نظري. مير تقي گروسي فرشي (۱۳۹۱). تاثير القاي خلق بر الگوهاي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي رفتاري. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. دوره ۳۴.شماره ۲.
 7. علي فخاري. محمد رستمي. محمد علي نظري. مير تقي گروسي فرشي (۱۳۹۱). اثر خلق القاء شده بر ناقرينگي ناحيه پيشاني مغز در افراد با سيستم هاي فعال ساز و بازدارنده رفتاري. فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. دوره ۱۰. شماره۱.
 8. محمد علي نظري. قسيم نبي زاده. شهرام واحدي. محمد رستمي (۱۳۹۱). بررسي اعتبار و روايي آزمون خودارزيابي تصاوير آدمک. مجله پژوهش در سلامت روانشناختي دانشگاه خوارزمي. دوره۶. شماره ۲.
 9. محمد علي نظري. محمد رستمي (۱۳۹۰). اثر متفاوت تصاوير عاطفي بر واکنش هاي هيجاني افراد با ويژگي سيستم فعال ساز/بازداري رفتاري. فصلنامه پژوهش هاي کاربردي روانشناسي دانشگاه تهران. دوره ۲. شماره ۲.

نمونه موفق اختلالات روانشناختی

مراحل درمان در کلینیک‌های آتیه

با ثبت تماس در سایت و سایر شبکه های اجتماعی و یا با شماره گیری ۸۴۰۱۲۰۰۰ همکاران ما با شما تماس میگیرند و مشاوره اولیه در خصوص دریافت وقت را به شما میدهند.

در مرحله بعدی کمیسیون تشخیص صورت میگیرد که به سه صورت انجام میشود:

 • کمیسیون با حضور روانپزشک و روانشناس
 • مصاحبه روانپزشکی
 • مصاحبه روانشناسی

 

مراجع با تشخیص اولیه روانپزشک و روانشناس، در صورت نیاز به کلینیک روان سنجی و نقشه مغزی مراجعه می‌کند و آزمون های متناسب با تشخیص اولیه و در صورت نیاز نقشه مغزی، از وی گرفته می‌شود. سپس، نتایج آزمون به کمیسیون برای تشخیص نهایی ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که مدیر کلینیک روان سنجی  نیز متناسب با نتایج اولیه آزمون‌ها قبل از ارائه آن‌ها به کمیسیون، آزمون های تکمیلی را که موجب تشخیص دقیق تر می شود، پیشنهاد می نماید.

در این مرحله با توجه به مشکل مراجع به بخش مورد نظر ارجاع داده میشود و چکاب با مدیر بخش ( کودک و دو کلینیک بزرگسال) صورت میگیرد.

مراجع با ورود به درمان و استفاده از خدمات کلینیک آتیه که شامل:

 • تحریک مغز با استفاده از دستگاه rTMS
 • تحریک مغز با استفاده از دستگاه tDCS 
 • بازتوانی شناختی (CRT) در حین تحریک مغز
 • روان درمان شناختی- رفتاری
 • روان درمانی تحلیلی
 • رواندرمانی از طریق اینترنت
 • بیوفیدبک
 • دارو درمانی
 • ارایه راهکارهای مدیریت عود

طول درمان خود را طی میکند.

 هدف اصلی گروه درمانی آتیه کمک همه جانبه به مراجعین برای غلبه بر بیماری و بالا بردن کیفیت زندگی آن هاست. سعی همه ما بر آن است که رضایت مراجعان در بالا ترین سطح ممکن، برآورده شود. 

پرسش و پاسخ درباره درمان با دکتر محمد رستمی گنجینه در کلینیک آتیه

لطفاً شماره تماس و نام خود را بنویسید که بتوانیم پس از قرار گرفتن پاسخ‌تان شما را مطالع نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.