نقشه مغزی (qEEG)

<div id=”44712515086″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/1bst0?data[rnddiv]=44712515086&data[responsive]=yes”></script></div>

 ثبت و مقایسه امواج مغزی با هدف:

  • کمک به تشخیص اختلالاات روانشناختی
  • راهنما در تعیین پروتکل‌های درمان های تکنولوژیک مانند نوروفیدبک
  • بررسی میزان اثربخشی درمان های دارویی و غیر دارویی
  • تحلیل امواج مغزی در حین تکلیف شناختی (ERP) به وسیله پایگاه داده Hbimed سوئیس
عکس مرتبط با خدمات نقشه مغزی