آموزش کاهش اضطراب و استرس

“ کارگاه  کاهش اضطراب و استرس”

 •  مقدمه( تعریف مختصر هیجان ها)
 •  تعریف اضطراب و استرس
 • بررسی علل اضطراب
 • تمایز بین اضطراب و استرس
 • ارزیابی و شناسایی سطحی میزان اضطراب اعضای گروه ( تکمیل پرسشنامه)
 •  شیوع اضطراب در جامعه
 • اضطراب چه ابعادی از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؟!
 • بررسی پیامدهای جسمانی ، شناختی و رفتاری
 •  آیا اضطراب قابل کنترل است؟!
 •  از چه زمانی اضطراب به اختلال اضطراب تبدیل می شود؟!
 • چه زمانی برای درمان اختلال اضطراب باید به متخصص مراجعه کرد؟!
 • مدیریت و تنظیم اضطراب به چه معنا است؟!
 •  راهبردهای تنظیم و مدیریت اضطراب

سر فصل های دوره آنلاین آموزش کاهش اضطراب و استرس

روز اول

دوشنبه ۱۸ الی ۲۰

عنوان:

 •  مقدمه( تعریف مختصر هیجان ها)
 •  تعریف اضطراب و استرس
 • بررسی علل اضطراب
 • تمایز بین اضطراب و استرس
 • ارزیابی و شناسایی سطحی میزان اضطراب اعضای گروه ( تکمیل پرسشنامه)
 •  شیوع اضطراب در جامعه

روز دوم

چهارشنبه ۱۸ الی ۲۰

عنوان:

 • اضطراب چه ابعادی از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؟!
 • بررسی پیامدهای جسمانی ، شناختی و رفتاری
 •  آیا اضطراب قابل کنترل است؟!
 •  از چه زمانی اضطراب به اختلال اضطراب تبدیل می شود؟!
 • چه زمانی برای درمان اختلال اضطراب باید به متخصص مراجعه کرد؟!
 • مدیریت و تنظیم اضطراب به چه معنا است؟!
 •  راهبردهای تنظیم و مدیریت اضطراب

مدرس دوره

آموزش کاهش اضطراب و استرس

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .