آموزش مهارت های مدیریت زمان

سرفصل دوره آموزشی مدیریت زمان

مطالب مربوط به حوزه دانش

 • عصر آکواریوس(شناخت و درک)
 • یادگیری اصول مدیریت زمان
 • شناسایی عوامل اتلاف
 • مدیریت ناب در زندگی فردی و حرفه ای
 • مدیریت انرژی

 

مطالب مربوط به حوزه شناختی و نگرش

 • خودارزیابی و اطلاع از نحوه گذرندان وقت
 • نگرش مثبت نسبت به توانمندی های فردی در برنامه ریزی
 • خود تنظیمی و خودتوسعه ای فردی و حرفه ای

 

کاربردی و مهارتی

 • آموزش کاربردها و تکنیک هایی مانند:
 • کاربرد قوانین طلایی: اولویت بندی و هدف گذاری
 • ماتریس آیزنهار
 • اصل پارتو
 • اصل ۹۰
 • ۵ Big TM lies
 • معرفی چند برنامه کاربری و نرم افزار
 • معرفی کتاب

سر فصل های دوره آنلاین مدیریت زمان

روز اول

عنوان:

مطالب مربوط به حوزه دانش

 • عصر آکواریوس(شناخت و درک)
 • یادگیری اصول مدیریت زمان
 • شناسایی عوامل اتلاف
 • مدیریت ناب در زندگی فردی و حرفه ای
 • مدیریت انرژی
 •  

روز دوم

عنوان:

مطالب مربوط به حوزه شناختی و نگرش

 • خودارزیابی و اطلاع از نحوه گذرندان وقت
 • نگرش مثبت نسبت به توانمندی های فردی در برنامه ریزی
 • خود تنظیمی و خودتوسعه ای فردی و حرفه ای

 

روز سوم

عنوان:

کاربردی و مهارتی

 • آموزش کاربردها و تکنیک هایی مانند:
 • کاربرد قوانین طلایی: اولویت بندی و هدف گذاری
 • ماتریس آیزنهار
 • اصل پارتو
 • اصل ۹۰
 • ۵ Big TM lies
 • معرفی چند برنامه کاربری و نرم افزار
 • معرفی کتاب

مدرس دوره

آموزش مدیریت زمان

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .