رزرو وقت

اگر نگران برخی پیامدهای افزایش سن برای خودتان و یا اطرافیانتان هستید این آزمون را انجام دهید:

بررسی اولیه همه ابعاد مربوط به سلامت جسمی، روانی و ذهنی با انجام یک ازمون سریع در هر جا که هستید

ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ. ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺِ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻪ‌ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﺘﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 150 ﺳﻮﺍﻟﻲ می توانید ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻛﻨﻴﺪ

مشاهده بخشی از گزارش آزمون

قبل
بعدی

در صورت نیاز برای تست های حضوری و ارزیابی بیشتر اطلاعات خود را ثبت کنید

در صورت لزوم با بخش تماس حاصل فرمایید.

قدم اول

ثبت نام

قدم اول

قدم دوم

پرسشنامه oasr

قدم دوم

قدم سوم

دریافت گزارش

قدم سوم

قدم چهارم

نرمال بودن تمام آیتم ها/نیاز به بررسی دقیق تر

قدم چهارم

قدم پنجم

نیاز به در صورت نیاز به بررسی دقیق تر

قدم پنجم

دکتر زینب رحمتی

مدیر کلینیک نقشه مغزی و روانسنجی

مشاهده رزومه

هانیه احمدی

مدیر کلینیک نقشه مغزی و روانسنجی توانبخشی مغز و اعصاب

مشاهده رزومه
رزرو وقتارتباط با ماپوشش بیمه