تماس با ما

آدرس:

تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-خیابان ولی نژاد-پلاک ۲۳

تلفن:

۰۲۱-۸۴۰۱۲۰۰۰

ایمیل:

Info@atiehclinic.com

تلفن های ضروری

تلفن های ضروری

جستجو
نام واحد نام مسئول داخلی واتساپ
پذیرش آزمایشگاه نقشه مغزی qEEG هدایت آزادی ۱۲۳ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش آزمایشگاه روانسنجی آقای ساحلی ۱۲۷ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پذیرش بزرگسال (طبقه دوم) خانم منافی ۱۱۹ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش بزرگسال (طبقه دوم) خانم منافی ۳۱۱ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش بزرگسال (طبقه زیرهمکف) خانم باقری ۲۲۶ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش بزرگسال (طبقه زیرهمکف) خانم باقری ۱۴۳ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش کلینیک خدمات از راه دور خانم مزرعه شاهی ۳۴۱ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
پذیرش کودک ۱۵۹ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پشتیبانی فاطمه اسکندری ۳۰۸ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۳
پشتیبانی سوسن عرفانیان ۳۰۷ ۹۱۰۲۹۴۰۶۷۳
روابط عمومی ابراهیم میرزایی ۱۵۶ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
پذیرش روانپزشکان بزرگسال ۳۴۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۵
پذیرش روانپزشکان بزرگسال ۴۴۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۴
پذیرش روانپزشکان کودک ۲۴۰ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۷
دفتر ریاست دکتر رضا رستمی ۱۰۸ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
صندوق خانم شکیبی ۱۴۱ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
صندوق دانیال رمضانی ۱۲۶ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
کارشناس ارتباط با سازمان ها ابراهیم میرزایی ۱۶۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر اداری حمید میردامادیان ۱۰۵ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر آزمایشگاه نقشه مغزی qEEG دکتر خسروآبادی - خانم احمدی ۳۱۷ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
مدیر حسابداری خانم روزبهانی ۱۰۴ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۱
حسابداری خانم حسینی ۱۷۵ ۹۳۸۷۹۴۲۴۷۱
مدیر عامل/ معاونت مالی و اداری حسین رضا رستمی ۱۴۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر کلینیک تشخیص و روانسنجی میلاد زارعی- خانم بیات ۱۶۱ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک خدمات از راه دور خانم دودل ۱۶۶ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
مدیر کلینیک ‌های کودک خانم بهارانچی- آقای حلاجیان ۳۱۲ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه دوم) خانم کیایی- خانم طورسینا ۱۳۶ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه زیر همکف) دکتر خمامی - خانم خراسانی ۳۱۴ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
مسئول دفتر ریاست خانم علیزاده ۱۰۲ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
معاون ارتباطات دکتر علی اکبری ۱۳۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون پژوهش دکتر رضا کاظمی ۸۴۱ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون درمان دکتر آسیه رضایی ۱۴۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵