تماس با ما

آدرس:

تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-خیابان ولی نژاد-پلاک ۲۳

تلفن:

۰۲۱-۸۴۰۱۲۰۰۰

ایمیل:

Info@atiehclinic.com

تلفن های ضروری

تلفن های ضروری

جستجو
نام واحد نام مسئول تلفن واتساپ
پذیرش خانم دریانی ۸۴۰۱۲۳۴۰ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش آقای آزادی ۸۴۰۱۲۲۲۵ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش آزمایشگاه نقشه مغزی qEE و روانسنجی خانم ماهیگیر ۸۴۰۱۲۱۲۳ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش کودک و نوجوان آقای ساحلی ۸۴۰۱۲۱۲۷ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پذیرش بزرگسال (طبقه دوم) خانم ویسی ۸۴۰۱۲۱۱۹ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش بزرگسال (طبقه دوم) خانم منافی ۸۴۰۱۲۳۱۱ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش بزرگسال (طبقه زیرهمکف) خانم باقری ۸۴۰۱۲۲۲۶ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش بزرگسال (طبقه زیرهمکف) خانم سعید ۸۴۰۱۲۱۴۳ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش کلینیک خدمات از راه دور خانم مزرعه شاهی ۸۴۰۱۲۳۴۱ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
پذیرش کودک خانم فیاض ۸۴۰۱۲۱۵۹ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پشتیبانی روژین ویسی ۸۴۰۱۲۳۰۸ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۳
پشتیبانی سوسن عرفانیان ۸۴۰۱۲۳۰۷ ۹۱۰۲۹۴۰۶۷۳
روابط عمومی ابراهیم میرزایی ۸۴۰۱۲۱۵۶ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
روابط عمومی گلناز فتاحی ۸۴۰۱۲۱۷۰ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
پذیرش روانپزشکان بزرگسال خانم بلخاری ۸۴۰۱۲۴۴۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۴
دفتر ریاست دکتر رضا رستمی ۸۴۰۱۲۱۰۸ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
صندوق خانم شکیبی ۸۴۰۱۲۱۴۱ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
صندوق دانیال رمضانی ۸۴۰۱۲۱۲۶ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
کارشناس ارتباط با سازمان ها ابراهیم میرزایی ۸۴۰۱۲۱۶۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر آزمایشگاه نقشه مغزی qEEG دکتر رحمتی ۸۴۰۱۲۳۱۷ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
مدیر حسابداری خانم روزبهانی ۸۴۰۱۲۱۰۴ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۱
حسابداری خانم حسینی ۸۴۰۱۲۱۷۵ ۹۳۸۷۹۴۲۴۷۱
مدیر عامل/ معاونت مالی و اداری حسین رضا رستمی ۸۴۰۱۲۱۴۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر کلینیک تشخیص و روانسنجی خانم بیات ۸۴۰۱۲۳۱۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک خدمات از راه دور خانم بیات ۸۴۰۱۲۳۱۰ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
مدیر کلینیک ‌های کودک خانم بهارانچی- خانم سید هاشمی ۸۴۰۱۲۳۱۲ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه دوم) دکتر گنجینه - خانم طورسینا ۸۴۰۱۲۱۳۶ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه زیر همکف) دکتر خمامی - خانم خراسانی ۸۴۰۱۲۳۱۴ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
مسئول دفتر ریاست خانم علیزاده ۸۴۰۱۲۱۰۲ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
معاون ارتباطات دکتر علی اکبری ۸۴۰۱۲۱۳۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون پژوهش دکتر رضا کاظمی ۸۴۰۱۲۸۴۱ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون درمان دکتر آسیه رضایی ۸۴۰۱۲۱۴۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر اداری آقای میردامادیان ۸۴۰۱۲۳۰۵
پشتیبان خانم یوسفی ۸۴۰۱۲۳۰۱