رزومه جمیل منصوری

شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی 6907 ایمیل ایمیل سوابق تحصیلی آقای جمیل منصوری دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ... ادامه مطلب