دوره تشخیصی و درمانی اختلال وحشتزدگی (پانیک): تربیت درمانگر