دوره روانشناسی خجالت، مقابله با کمرویی و استرس در جمع