دوره کارورزی درمانگر متصدی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (rTMS)